En musikkårs framväxt och utveckling 

Vår bygd är lyckligt lottad och har genom åren haft en stor bredd i sitt musikliv. Våra sångkörer, orkestrar och inte minst våra musikkårer är exempel på detta. De så kallade hornmusikkårerna, som i många fall bildades någon gång under andra hälften av 1800-talet, var under mer än hundra år knutna till glasbruken i våra socknar. En av anledningarna till att hornmusik så starkt sammankopplas med glasbruken sägs vara att glasblåsarna i hyttan var särskilt lämpade att hantera även kårens blåsinstrument. Traditionen med musikkårer är följaktligen i hög grad förknippad med våra bygder. Hårt arbete av entusiastiska och kunniga kulturarbetare har ända in i våra dagar lett till att denna verksamhet har kunnat hållas levande. De har också gjort stora insatser för att utveckla och förnya kårernas framtoning, samtidigt som viktiga delar av det traditionella har bevarats.

För Älghults Musikkår började det 1947 med att en man vid namn Ragnar Franzén tillträdde befattningen som hyttmästare vid Älghults glasbruk. Han var gammal hornmusiker och mycket intresserad av att starta en musikkår. Så skedde också. Älghults Musikkår var mycket aktiv vissa perioder. Spelningar vid friluftsfester, 1:a maj, demonstrationsmusik samt kyrkokonserter m.m. ingick i kårens uppgifter. Ibland klagade dock Franzén över bristande intresse från musikernas sida, och när Franzén 1957 flyttade till annan ort lades det egentliga arbetet i musikkåren helt ner.

Detta uppmärksammades i dåvarande Älghults kommun år 1960, då man inrättade en musiknämnd. I början av december samma år sammanträdde denna nyinrättade Kommunala Musiknämnd för första gången. Syftet med mötet var att anställa en kommunal musikledare, men det hade också kommit upp en fråga om denne också skulle ansvara för den fria musikverksamheten, speciellt då hornmusikkårerna i bygden. En av de sökande till tjänsten var Tage Ljungqvist och han blev anställd och fick också uppdraget att leda musikkårerna.

Vid den tidpunkten då Tage anställdes var alltså bruksmusikkårernas verksamhet på stark tillbakagång. Älghults Musikkår hade, som ovan nämnts, i princip upphört med sin verksamhet 1957, och Alsterfors och Kronofors (Fröseke) musikkårer förde en tynande tillvaro. Kantor Sven Blomén och musikledare Tage Ljungqvist tog då kontakt med dessa kårer för att undersöka deras intresse för en sammanslagning. Gensvaret blev positivt, och så kom det sig att ett tjugotal musiker från de tre kårerna under våren 1961 organiserades och började samöva under sitt nya namn; Älghults Kommunala Musikkår (1990 upphörde den kommunala anknytningen och kåren bytte tillbaka till det gamla namnet Älghults Musikkår). 

1981 tog dåvarande musikledaren i Uppvidinge kommun, Anders Käll, initiativ till att en blåsensemble med ungdomar bildades inom den kommunala musikskolan. Ett av syftena med detta var att säkerställa rekryteringen till musikkåren. Orkestern startades 1982 under namnet Uppvidinge Ungdomsorkester. I slutet av 1990-talet skedde ett namnbyte till Uppvidinge Blåsorkester.

Uppvidinge Blåsorkester och Älghults Musikkår arbetade länge som separata orkestrar under ledning av Anders Käll, men med åren visade det sig att medlemsantalet sjönk, och man fick börja ”låna” musiker av varandra för att klara en del framträdanden. Till slut insåg man att situationen var ganska ohållbar och i slutet av 2004 skedde en sammanslagning av Älghults Musikkår och Uppvidinge Blåsorkester, men de förblev rent formellt två olika föreningar. År 2013 slogs de båda orkestrarna formellt samman till en förening under namnet Älghult-Uppvidinge Musikkår. Motiven till namnet var många, bl.a. kan nämnas kopplingen till båda föreningarnas tidigare namn och respekten för föreningarnas långa historia samt möjligheten att göra reklam för Uppvidinge vid representation utanför kommunen.

Älghult Uppvidinge Musikkår har för närvarande omkring 25 aktiva musiker. Vi är en modern musikkår som spelar musik av mycket olika karaktär. Vi framträder naturligtvis vid traditionella marschspelningar och vid olika evenemang inom föreningslivet, men vi spelar också i kyrkor och i andra lokaler lämpade för konserter. Den årliga nyårskonserten i Åseda Folkets hus är en av höjdpunkterna liksom ”Julen i ord och ton” i Älghults kyrka. Nu ser vi fram emot nya utmaningar, ny repertoar och en fortsatt musikalisk utveckling. Vi vill också framhålla att vår sociala samvaro värderas högt av oss alla. Vi trivs helt enkelt med varandra och har roligt tillsammans.

Vi har också under åren, både gemensamt och var för sig, framträtt med olika rikskända artister, bl.a. Roger Pontare, Fredrik Kempe, Triple & Touch, Sonja Stjernquist, Lena Eriksson, Thorleif Thorstensson och Anders Nilsson. Ett lyckat och nära samarbete har också sedan länge utvecklats med ett flertal lokala artister som exempelvis Marcus Silvander, Anders Edin, Elisabeth Ernstig, Jimmy Lönnetun, Linda Edin och Frida Grahn Förster. Kåren har också en mycket god samverkan med Älghults olika körer.